مجموعه اشعار امیری و طالبا

یکشنبه 16 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 09:13 ق.ظ

به نوم اون خدایی که کریمه ونه دون مهربون تر من ندیمه

این نوع از امیری ها در مراسم های عزاداری یا فوت کسی خوانده می شود که در پایان دو بیت همانند امیری خوانی از مولا یا علی یا مولام یاعلی جان استفاده می شود:

کــــی گتـــه دنیا محــل زندگــی یه

چه چیز این دنیا باعث دل خشی یه

دنیا به مثل لیمــــــــــوی برسی یه

اولش شیرین آخـــــــر وه تلخی یه

آقام یاعلی ............... مولام یاعلی

***


 

جــــوون کــــه میرنه اشنه آسمـــونه

به وقت جان دادن بیچاره دل چه خونه

جــوون زار زنده و ونگ دنه شه خداره

بلکــــه بوینه دباره شه جهــــــــــونه

آقام یاعلی ............... مولام یاعلی

اشعار امیری و طالبا امروزه در بین مردم مازندران از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و مازندرانی ها در مراسم و جشن ها به خواندن اشعار امیری و طالبا می پردازند ، طالب اهل مازندران بوده که به روایتی شاعر و ملا بوده که علاقه خاصی به زهره  داشته و طالب مادر نداشت و با مادر ناتنی خود با پدرش زندگی می کرد که کم کم حس حسادت در مادر ناتنی طالب نسبت به او زیاد می شود و با خوراندن او با سم طالب مسموم

می شود . و تا کنون اشعار زیبای طالبا هنوز هم در بین مازندرانی ها خوانده می شود . روحش شاد یادش گرامی

امیری

اول  بوم  بسم الله   نوم   خداره

صلوات برس بر محمد صل الله ره

خـــله مــرد خامبه جـواب بوه الهی

یـــونس پیغمبر دره شکم مـاهـــی

دریا پشت آب بند و آب پشت ماهی

مـــاهی پشت آب بند و ســر الهی

***

بـوم  یا علی  سو  دکفه  امــته  دل

علی  بالــه ماس  هسه  قیامت  پل

قیامت  پل  یه  مـــــــوی  نازکی  یه

چند تا بی نماز اون پـله یور نشی یه

***

حسن و حسین (ع)  فاطمــــه  بزاره

عجب نوری پاک داشته وشـــون دتاره

امیر المومنین (ع)  وشــــون  بابا هـه

ونگ هکنم  ونه  خــــــواره  صـــــداره

***

امیر باته یک بار بــــــــورم جوون بهووم

کله  سنگه  دشته  جــــــوون    بهووم

بورم  مدرسه  قرآن  خــــــــــون  بهووم

پیش محمد(ص) رو گــــــــــردون نهووم

***

ناماشـــون صحرا وا  دکته صحـــــــراره

داره  چله  چـــــو  بورده  مه   قــــواره

تازه  بـــــوره  شیر  دکفه  مــــه  پلاره

خبر  بمـــــــو  ورگ  بزو  مــــه  گیلاره

***

دریــــــوی کنار بدیمـــــــه یک ستاره

قنبر جلـــــو دار شاهــه مردان سواره

شاهــــــه مـــــردان برس مه مدعاره

بــــورم کشه بــــــزنم قبر امام رضاره

***

سئوال و جواب امیری

این نوع از اشعار به صورت سئوال و جواب مطرح شده است که به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار می شده است و سئوال کننده سئوال خود را مطرح می کرد و جواب هم به صورت شعر از طرف طرف مقابل جواب داده می شده است:

کــــدوم روزه که افتاب یک نم درنه؟

زمین مرس بـــون و چشم کفا درنه؟

کدوم شخصه که گارز گرنه و تن انه؟

کــــدوم شخصه کـه به داد ملت انه؟

روز قیامت هسه افتاب یک نم درنه

زمین مـرس بونه و چشم کفا درنه

جبرئیل امین گارز گــیـرنه تن انـه

محمد رسول الله  به داد ملت انه

***  

 

ونه بـــدونم ناف دونیا کجــــــــــوهه؟

مغرب تا مشرق چند گز و چند وجوهه؟

هفت دریای او چند قطره و چند تپوهه؟

اگه جــــــواب را بتی کل امیر ته بندوه

مکــه معظمه ناف دونیا اونجــــــوهه

مغرب تا مشرق خدای یک وجــــوهه

هفت دریای او علی (ع) ره یک تپوهه

این هم ته جــــواب بی بور ته آرزوهه

***

کدوم شخصه که نادین دارنه نا ایمــون؟

کـــــدوم شخصه کــه مقصره به زندون؟

کـــدوم شخصه کـــه شیر هکرده پالون؟

کدوم شخصه که افتاب ره بیارده سامون؟

ابلیس لعین نا دین دارنه نا ایمــون

ابلیس لعین  مقصـــــره به زنـــدون

امیرالمومنین شیر هکــــرده پالـون

خلاق جهون افتاب ره بیارده سامون

***

کـدوم مرغـه پر دارنه و پا ندارنه؟

کدوم سوره وه بسم الله ندارنه؟

کـــــدوم گله بشکفته بو ندارنه؟

کدوم جاهه که مجشگاه ندارنه؟

اون مرغ ماهی هسه پر دارنه پا ندارنه

سوره تــوبه هسه که بسم الله ندارنه

اون گل پنبه هسه بشکفته بـو ندارنه

ته دریا هسه کــــــه مجشگاه ندارنه

***

کـــدوم سازه کـــه دست نزه ســرونه؟

کـــدوم اسبه کـــه مار نزا کـــــــروهه؟

کدوم شمعه که شب تا صواحی سوهه؟

کـــدوم تیغه که استا چکش نـــــــزوه؟

اون ساز بلبل هسه دست نــــزه سرونه

اون اسب دول دوله شاهه مار نزا کروهه

اون شع ستاره هسه شب تا صواحی سوهه

اون تیغ ذولفقاره شاهه استا چکش نزوهه

***

گل دارمــــی گلاب ره کـــــــــورمی؟

شیر دارمی کله قند نبات ره کورمی؟

دین اسلام دارمی جهان ره کورمی؟

روز قیامت دارمی حساب ره کورمی؟

گل دارمــــــی گلاب هــــــم ورنه

شیر دارمی و کله قند نبات هم ورنه

دین اسلام دارمــی جهان هم ورنه

روز قیامت دارمی حساب هم ورنه

***

ونه بدونم اول و آخر کی هه؟

ونه بدونم پیر منور کی هه؟

ونه بدونم فولاد انور کی هه؟

ونه بدونم شیر دلاور کی هه؟

خالق یکتا اول و آخر وهه

خلاق جهون پیر منور وهه

ذولفقار شاه فولاد انور وهه

امیرالمومنین شیر دلاور وهه

***

اشعار طالبا

مــه طالب گم بیه فصل جـــــــوانی

ونـــــه قسمت دیبیه ته خانمــــانی

ندارمـــه مار مه سه هاکنه مــادری

خــــردمه مار هـاکرده لاغلی سری

دله ره دکـــــــــرده بیهـــوشه داری

مه طالب بخـــــــرده وا بهیه راهــی

لعنت بر خورده مار و شی پسر داری

لعنت بر خورده مار و شی پسر داری

انده بورده طالب میــــــــــونه هندی

هندی یه کنار داشته جفته انجیلی

ونه بالا نیشبیه کــــــــــوتر چمپلی

ونـــــه بن نیشبیهه آدمــــــــــه آبی

آی ، آدم آبی تو مه طالب ره ندی؟

طالب ره بخـــرده دریـــــــوی ماهی

بزنم سالیک و بیرم طلاجــــــــــــی

گــــــــردن ره دکنم رز رز شاهــــی

طالب مه طالب و طالب فــــــــرامرز

هر کجه دری خـــــــــــــــــــدا بیامرز

***

طالب مه طالب و طالب ره نــــــدی ؟

طالب ره بدیمـــه میــــــــون هندی

هندی مردمــــــــــون قلیون او کرده

هندی وچــــونه وه گره خــــــو کرده

هندی کیجائونه کشه خــــــو کرده

هندی مردمــــون چراغ ســــو کرده

آی ،قلی چار بیدار مــــــه جانه برار

قلی چار بیدار تو مـــه طالب ره بیار

طالب نمــــو ونـــه دعا کتاب ره بیار

صد تا گسفن دمه همــــــه وره مار

صد تا مادیـــــون دمه همه کره مار

صدتا گــــومش دمه همه باقه مار

صد تا شتر دمبـــــــه قطار به قطار

صد تمن پول اشمارمه المبه میـون

همــــــــون دره شاه و ونه وزیــرون

بلکه ول هاکنن طالب نوجــــــــوون

گـــــدا کیجا بیمه و درمـــــه بیابون

دعا کمبه پیدا بوه مـــــــه خاهـــون

طالب مه طالب و طالب خرما چش

از عشق زهره دل دارنــــــه ناخش

***

عاشقی نکنین عاشقــــــی سخته

عاشقی کــــــــــــره دیم دائــم زرده

هر کــی عاشقی شه کسب هکرده

عمره صد و بیسته وه شصت سال هکرده

عاشقی ره هکــــــــردبینه پیغمبرون

یوسف عشق ذلیخا بـــــورده زنــدون

نجما و رعنا بـــرار بینه سرگـــــردون

خسرو و شیرین بـــــــــوم دونا دون

مسکین و فاطمه گدای دل بیه خون

حضرت عباس من ته بازوی قــــربون

دمـــه ذولفقار هاکرده مسلمــــــون

طالب مه طالب و طالب سیـــو ریش

نومزه کهـــو بخته نیشته ماره پیش

***

الهی لال بوه عمـــو ته دهـــــــــــون

دیگه این صوبت ره نیار مه میـــــــون

مه سره سیو می بوه مه رنگ دندون

غیر از طالب زهره نیره شه خاهـــون

صادق گد کله هسه سا تشی دندون

طالب فقط هسه مه جان خاهـــــون

گمبه یا عباس مــــــــره صادق نونه

یا امام رضا   مــــــــره  صادق  نونه

اون  قفل طلا  مـــــــره  صادق نونه

محمد  صل الله  مـــــره صادق نونه

علی  مرتضی   مــــره  صادق  نونه

مـــــــره  طالب  ورنه  و  خدا  ندنه

***

گالشی   هاکــــرد بیمه  کنار  بیشه

به  درگاه  الله  من   نالـــــم  همیشه

دسه تور بزو  مه جان شه لینگه تاشه

مـــــه خـــــراک بهییه تلـــــه ونوشه

زمینه   هاکـــــــــرده  ممرزه   ریشه

صد تا گو بزا مه جان نخـــرده ششه

دکنم  پیله  طالب کم بخت جانه شه

رشتی علی جه ره بدوجم قــــــــوا

کهـــــــــــــــو وره می ره بزنم جوغا

چند تا خیاط بیرم بدوجـــــــــــن قوا

دور دور هــــــــــــاکنم و وره تماشا

هاشم مه طالب ره مـــــوندنه یا نا

طالب  مه  طالب  طالب  مهربون

گدا کیجا   بیمه  و  درمه  بیابون

***

گرد آوری کننده

میر حمزه طاهری هریکنده ای نوپا

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo